Hỏi đáp sức khỏe

Nộp thuế cho thuê tài sản
Họ tên: nguyen lien7 , Địa chỉ: dong thap7 , Email: [email protected]
Hỏi:

Nộp thuế cho thuê tài sản

 Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng thuê tài chính giữa công ty cho thuê tài chính và công ty cho thuê tài chính, bên cho thuê tài chính đồng ý mua tài sản thuê tài chính theo lựa chọn của bên thuê tài chính. quyền sở hữu  tài sản  thuê tài chính trong cả thời gian thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và trả tiền thuê cho thời hạn thuê quy định trong hợp đồng thuê tài chính. 

 

Đối tượng của hợp đồng thuê tài chính

Đối tượng của hợp đồng  thuê tài chính là khoản mục thuê tài chính, có thể là máy móc, thiết bị hoặc các tài sản khác do Ngân hàng Nhà nước quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ có hướng dẫn cụ thể về loại tài sản cho thuê đối với từng thời hạn. Đặc điểm của hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang giữa bên cho thuê và bên thuê đối với hợp đồng thuê tài chính của một hoặc nhiều đối tượng cho thuê. Do đó, cả hai bên phải tuân thủ đầy đủ thời hạn đã quy định trong hợp đồng, không  bên nào có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng sớm với bất kỳ lý do gì.

 - Theo đó đối tượng của Hợp đồng cho thuê tài chính là tài sản cho thuê tài chính có thể là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ. 

 - Điều đặc biệt của Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng Các bên trong Hợp đồng cho thuê tài chính – Quyền và nghĩa vụ 

Tham Khảo thêm tại: hợp đồng cho thuê tài chính

Hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa hai bên là: 

Bên cho thuê tài chính

Bao gồm Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính. Ngoài loại hình doanh nghiệp thì này thì pháp luật chưa cho phép một loại hình doanh nghiệp nào khác được thực hiện để thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính. Theo đó, trong Hợp đồng cho thuê tài chính, bên cho thuê được quy định về các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau: 

 

 + Có quyền sở hữu tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê và không bị ảnh hưởng trong trường hợp bên thuê phá sản, giải thể hoặc có tranh chấp, khởi kiện trước Tòa án liên quan đến một bên thứ ba khác 

 

 + Có quyền yêu cầu bên thuê ký cược và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật nếu cần thiết 

 

 + Có quyền kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cho thuê 

 

 + Được chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn và yêu cầu bên thuê thanh toán đầy đủ số tiền thuê còn lại và các chi phí phát sinh do chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn do bên thuê vi phạm các điều khoản, điều kiện là căn cứ chấm dứt hợp đồng được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính. + Có quyền thu hồi tài sản  thuê nếu bên thuê sử dụng, phát triển tài sản thuê phù hợp với các điều kiện của hợp đồng thuê tài chính. 

Yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các hành động theo quy định của pháp luật để bảo đảm  rằng chủ nhà thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà cho thuê. 

Đánh giá hoạt động tài chính và danh tiếng của các nhà cung cấp  hợp pháp. Hàng hóa thuê bao gồm quy cách, chủng loại, giá cả, giao hàng, lắp đặt và thời gian bảo hành. Tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư, sản xuất, hoạt động, thời hạn thuê tài chính, mục đích sử dụng tài sản thuê, khả năng trả nợ của bên thuê.  

 

+ Mua và nhập tài sản cho thuê hai bên

- Theo đó đối tượng của Hợp đồng cho thuê tài chính là tài sản cho thuê tài chính có thể là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ. 

 - Điều đặc biệt của Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng Các bên trong Hợp đồng cho thuê tài chính – Quyền và nghĩa vụ 

 Hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa hai bên là: 

Tham khảo:  https://acbleasing.com.vn/tin-dung-thue-mua-la-gi

Bên cho thuê tài chính

Bao gồm Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính. Ngoài loại hình doanh nghiệp thì này thì pháp luật chưa cho phép một loại hình doanh nghiệp nào khác được thực hiện để thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính. Theo đó, trong Hợp đồng cho thuê tài chính, bên cho thuê được quy định về các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau: 

 

 + Có quyền sở hữu tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê và không bị ảnh hưởng trong trường hợp bên thuê phá sản, giải thể hoặc có tranh chấp, khởi kiện trước Tòa án liên quan đến một bên thứ ba khác 

 

 + Có quyền yêu cầu bên thuê ký cược và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật nếu cần thiết 

 

 + Có quyền kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cho thuê 

 

 + Được chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn và yêu cầu bên thuê thanh toán đầy đủ số tiền thuê còn lại và các chi phí phát sinh do chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn do bên thuê vi phạm các điều khoản, điều kiện là căn cứ chấm dứt hợp đồng được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính. + Có quyền thu hồi tài sản thuê nếu bên thuê sử dụng và phát triển tài sản thuê phù hợp với các điều khoản của hợp đồng thuê. Yêu cầu cơ quan chính phủ thích hợp thực hiện  hành động  pháp lý để đảm bảo  rằng chủ nhà thực hiện các quyền của chủ sở hữu bất động sản cho thuê. 

 Đánh giá hoạt động tài chính và danh tiếng của các nhà cung cấp hợp pháp. Hàng hóa cho thuê bao gồm quy cách, chủng loại, giá cả, giao hàng, lắp đặt và thời gian bảo hành. Tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư, sản xuất, hoạt động, thời hạn cho thuê, mục đích sử dụng tài sản thuê, khả năng thanh toán của bên thuê. + Mua và nhập tài sản cho thuê từ hai bên

Trang chủ: https://acbleasing.com.vn/


 

Đáp: