Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua VTYT, hóa chất tháng 4/2019

[ Cập nhật vào ngày (23-03-2022) ]
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua VTYT, hóa chất tháng 4/2019
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua VTYT, hóa chất tháng 4/2019

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua VTYT, hóa chất tháng 4/2019.

File đính kèm: Moiddauthau

Hồng Trà